uw privacy is
belangrijk voor ons

Privacy policy

CHAPTER GEORGE verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op write @ chaptergeorge.be

Verwerkingsdoeleinden

CHAPTER GEORGE verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van potentiële klanten voor het verzenden van marketing en(gepersonaliseerde) informatie over onze producten en infodagen in onze woonprojecten.

CHAPTER GEORGE verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen/keuzes toonzalen, facturatie, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde informatie over onze producten en infodagen in onze woonprojecten).

CHAPTER GEORGE verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van personeel, leveranciers, onderaannemers van leveranciers, toeleveranciers, producenten, nevenaannemers (o.a. voor opvolgen van bestellingen / leveringen/ nutsaansluitingen / keuzes toonzalen, facturatie, en het verzenden van marketing informatie over onze producten).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens van potentiële klanten worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (f) - noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen - van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens van klanten worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (b) -noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst – en artikel 6.1. (f) - noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen - van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens van andere personen dan klanten / potentiële klanten (bvb leveranciers, onderaannemers, personeel) worden verwerkt op basis artikel 6.1 (b) -noodzakelijk voor de uitvoering vaneen overeenkomst – en artikel 6.1. (f) - noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen - van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de bovenvermelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens gedeeld worden met andere vennootschappen (binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met CHAPTER GEORGE verbonden zijn of met enige andere partner van CHAPTER GEORGE);

CHAPTER GEORGE garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

In geen geval kan CHAPTER GEORGE aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van persoonsgegevens.

Indien nodig kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om de desbetreffende persoon voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens van potentiële klanten / klanten verwerkt voor marketing en (gepersonaliseerde) informatie over onze producten en infodagen in onze woonprojecten, worden bijgehouden tot de persoon ons vraagt om zich uit te schrijven (uitschrijven kan via de desbetreffende link in de marketingmails die ze krijgen of via rechtstreekse vraag per mail op write @ chaptergeorge.be). (Enkel) het emailadres dat ons een mail stuurt, wordt uitgeschreven. Indien personen verschillende informatie aanvragen verstuurden via meerdere emailadressen of voor meerdere woonprojecten, dienen zij zich ook voor alle emailadressen / woonprojecten apart uit te schrijven. Bij gebrek aan uitschrijven via de link of via write @ chaptergeorge.be worden deze gegevens maximaal zeven jaar bewaard.

De persoonsgegevens verwerkt voorklanten beheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) en dit maximaal voor de termijn van tienjarige aansprakelijkheid.

Persoonsgegevens, andere dan deze van klanten / potentiële klanten, zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) en dit maximaal tien jaar vanaf de voorlopige oplevering van het aangekochte goed.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Elk heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft elk het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: write @ chaptergeorge.be met duidelijke en specifieke omschrijving van uw vraag en wat u precies wenst.

  • Bij potentiële klanten, dient in deze email expliciet vermeld te staan voor welk emailadres zij de aanvraag indienen en voor welk woonproject(en) en zij zich destijds al dan niet inschreven om informatie over alle woonprojecten te ontvangen (opt in).  Indien potentiële kopers /  kopers een inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en/of overdraagbaarheid van persoonsgegevens aanvragen voor een emailadres, dient dit hetzelfde emailadres te zijn als waarmee zij de aanvraag voor inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en/of overdraagbaarheid van persoonsgegevens versturen. Enkel het emailadres van de aanvraag zal voorwerp vormen van de inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en/of  overdraagbaarheid van persoonsgegevens Aanvragen per mail over een emailadres, andere dan waarmee de aanvraag is verstuurd, zullen niet behandeld worden om de privacy van de persoon te beschermen van het emailadres die zich destijds inschreef, tenzij bij een aanvraag van overdraagbaarheid. Het emailadres van de initiële aanvrager dient ook  vermeld te zijn als geadresseerde bij deze vraag voor overdraagbaarheid;
  • Indien meerdere klanten verbonden zijn aan één (1) pand, dienen alle emailadressen die in de verkoopovereenkomst vermeld staan, als correspondent in de aanvraag per mail staan. CHAPTER GEORGE zal de antwoorden versturen aan alle emailadressen die in de verkoopovereenkomst staan.

Direct marketing

Iedereen heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing, dit verzet dient te worden verstuurd via expliciete vraag via mail op write @ chaptergeorge.be. Dit kan uitschrijving uit al onze emaillijsten impliceren.

Klacht

Er is een vaste procedure te volgen bij klachten:

1.    Een klacht dient -duidelijk en gedetailleerd omschreven- gemeld te worden per email aan write @ chaptergeorge.be. De CHAPTER GEORGE heeft dertig (30) kalenderdagen de tijd om de klacht te onderzoeken en een antwoord te formuleren aan de klant / potentiële klant.

2.    Omdat de kans altijd bestaat dat een email niet aankomt, zal de melder -bij gebrek aan respons op zijn mail - binnen de dertig (30) kalenderdagen door CHAPTERGEORGE, diezelfde klacht per aangetekende zending sturen aan CHAPTER GEORGE. CHAPTERGEORGE heeft dertig (30) kalenderdagen de tijd om deze klacht te onderzoeken en een schriftelijk antwoord te formuleren aan het adres vermeld in de aangetekende melding. De aangetekende zending is te sturen aan de huidige maatschappelijke zetel van CHAPTER GEORGE, (De huidige maatschappelijke zetel van CHAPTER GEORGE kan online opgezocht worden op de kruispuntbank).

3.    Bij gebrek aan schriftelijke respons door CHAPTER GEORGE binnen de dertig (30)kalenderdagen na versturen van de aangetekende zending door de melder, kan diezelfde melder een identiek geformuleerde klacht indienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be). Deze klacht dient vergezeld te zijn van het bewijs van versturen de klacht per email (zie punt 1. hierboven) en van bewijs van eerder versturen van dezelfde klacht per aangetekende zending aan CHAPTER GEORGE (zie punt 2. hierboven).

4.    Indiende melder, na het versturen van de aangetekende zending aan CHAPTER GEORGE, een nieuwe/aanvullende klacht wil formuleren aan CHAPTER GEORGE (met een andere inhoud dan de reeds gemelde klacht), zal de bovenvermelde procedure vanaf punt1. hierboven opnieuw gevolgd worden en zal de nieuwe/aanvullende klacht het voorwerp vormen van een apart te behandelen klacht.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
Op deze website worden volgende cookies gebuikt:

__gat Google Analytics: gebruikt door Google om het aantal verbindingen te beperken en dit voor de duur van de sessie.

__gid Google Analytics: registreert een uniek identificatie nummer gebruikt om statistische data te genereren over het gebruik van deze website en dit voor de duur van de sessie.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser(via de help-functie). Hou hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om deze website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over deze website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Contact CHAPTER GEORGE

Bij vragen of opmerkingen kan u steeds contact opnemen met CHAPTER GEORGE op write @ chaptergeorge.be

BV Chapter George Develops – Harpstraat 5/1 –8530 Harelbeke - T 056/77.88.50

Versie 08-02-2022